תקנון הועד של מוזס- MOSES FRIENDS

 

מבוא

הועד של מוזס ( רשת מוזס )להלן: " הועד"( הוקם ומנוהל על ידי רשת בי.בי.בי מסעדות בע"מ )להלן: "רשת מוזס".

1. תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות מוזס המעוניינים להיות חברים בועד , והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן:"התקנון").
2.ההצטרפות לועד כפופה לתנאי התקנון שלהלן, וכפי שיתעדכן מעת לעת.
3.האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים בועד כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל לקוח המצטרף כחבר ועד אשר ימלא את פריטיו האישיים באפליקציה ויחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקיו.
4.לחבר הועד או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ותוכנית ההטבות או השינויים אשר יחולו בהם .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות הועד של רשת מוזס בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לאמור בתקנון.
5.הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.
6.נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת באתר הרשמי של החברה בכתובת:

( www.mosesrest.co.il : )"אתר החברה" וכן במשרדי הנהלת החברה בכתובת: המחשב 3, נתניה ,ת.ד 12714 ; או במסעדות הרשת .

7.כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.

 

החברות בועד של מוזס

8.הועד של מוזס הינו ועד דיגיטלי אשר מנוהל באמצעות אפליקציית מוזס ואת ההצטרפות, ההסרה,הפעילויות, קניית ההטבות וההתקשרות עם הרשת יוכל לבצע כל חבר דרך האפליקציה של חבר ועד (להלן:" חבר ועד").
9.הצטרפות לועד כרוכה בתשלום שיבוצע באחד ממסעדות הרשת ואפשרית באמצעות חיבור לאפליקציית הרשת דרך סמארטפון, ו/או באמצעות טאבלט המצוי בכל מסעדות רשת מוזס – להלן: "הרשת" או לחילופין דרך מוקד המשלוחים של הרשת.
10.זכאים להימנות על חברי ועד הלקוחות יחידים,(לא בתי עסק, ארגונים או סוכנים או תאגידים המנצלים את חברותם לשימוש פרטי) אשר מילאו את פרטיהם בטופס הרישום באפליקציית מוזס (או בדרך אחרת ככל ונעשתה בכתב ובאופן שאישרה החברה), בעת בקשת ההצטרפות לועד של מוזס ושילמו את דמי חבר במלואם כהגדרתם להלן( הועד של מוזס). הנהלת מוזס תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם לועד בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.
11.עם מילוי פרטי המשתמש באפליקציה הסכים החבר להצטרף לועד, והוא מאשר את כל תנאי חברותו בועד וכי ידוע לו שמוזס תפנה אליו, בעצמה ו/או באמצעות גורמים שלישיים עימם תשתף פעולה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, באמצעות דואר אלקטרוני ,SMS והוא מאשר לה לעשות כן, אלא אם כן בחר חבר הועד להסיר עצמו מקבלת דיוור ע"י שליחת בקשה מתאימה לכך באמצעי תקשורת שלהלן: הודעת "הסר" חוזרת/לחיצה על קישור מתאים במסרון אשר נשלח, או באפליקציה באזור הפרופיל האישי על ידי לחיצה על כפתור "צור קשר" או באמצעות מייל שכתובתו service@mosesrest.co.il או בכל אמצעי אחר כמפורט בסעיף 69.יובהר כי על חבר הועד האחריות לוודא כי אכן בקשתו התקבלה במשרדי החברה.
12.המבקש להצטרף לועד במהלך האירוח במסעדה יוכל לעשות זאת באמצעות מילוי פרטי טופס הרישום- במסעדות ובאפליקציה ובמקרה כזה יהיה זכאי להטבות המוקנות לחבר הועד החל מרגע הצטרפותו (למעט הטבת יום הולדת).
13.החברות חלה על מי שפרטיו האישיים מוזנים בטופס הרישום באפליקציית מוזס או בעל כרטיס מגנטי (חברי ועד אשר הצטרפו למועדון לפני 2.7.18).
14.כל חבר ועד יהיה אחראי לעדכן את מוזס בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני –(EMAIL), מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר וככל הנדרש גם למסור אמצעי זיהוי לכך.
15.החברות בועד הינה אישית ואינה ניתנת להעברה בצורה כלשהי, הנהלת מוזס תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש במימוש הטבות החברות הן בצבירת סטארים ובמימושם.
16.החברות בועד אינה מוגבלת בזמן.
17.חברי הועד אשר הצטרפו לפני תאריך 2.7.18 יוכלו להפוך את תוקף החברות שלהם לקבוע וזאת ללא תשלום נוסף ע"י הורדת האפליקציה של רשת מוזס ובקשת הארכה במסעדה. חבר זה יוכל להמשיך ליהנות מהסטארים אשר צבר בעבר ומתנאי תקנון זה בלבד ללא זכאות להטבת הצטרפות..
18.בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה כמפורט לעיל ובכפוף לאמור לעיל ,יובהר כי הנהלת מוזס תיזום מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה או הסכמים אחרים אלו, יפנו אל חבר ועד אותם גופים שלישיים באופן ישיר. חבר הועד מאשרים תנאי זה בעת הצטרפותם
19.הנהלת הועד רשאית לחסום חבר ועד בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בחברות באופן אשר מנוגד לתקנון ו/או לחוק ו/או יש בו לפגוע בשמה של הרשת ו/או בנהליה.

 

עלות ההצטרפות לועד

20.ההצטרפות לועד, כרוכים בתשלום דמי חבר בעלות של 98 ₪ לעיל (להלן: "דמי החבר") או כפי שייקבעו מעת לעת.
21.מובהר כי הנהלת מוזס תהא רשאית לשנות את דמי החבר לפי שיקול דעתה הבלעדי והשינוי יחול ממועד השינוי בלבד וכלפי חברי הועד שטרם היו רשומים במועד השינוי ולאחריו.
22.החברות בועד הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להעברה בצורה כלשהי, בתמורה או שלא בתמורה.
23.צבירה ומימוש של סטארים יהיו לחשבון/ חבר הועד בלבד. מימוש הסטארים יתאפשר לאחר הצגת הנתונים ו/או ההטבות באפליקציה של חבר ועד ותעודה מזהה של חבר ועד.
24.שינוי פרטים אישיים ו/או התקשרות של חבר ועד, יחייבו אישור והסכמה אישית שלו וכן הוכחה לשינוי הפרטים המבוקשים.

 

ביטול החברות בועד

25.כל חבר יהיה זכאי להפסיק את חברותו בועד ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך לכל היותר בתוך 30 ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום ו/או פקס על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו בועד לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבות ,כמפורט בתקנון זה להלן. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר ועד זכאי להחזר דמי החבר שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו בועד.
26.כמו כן, כל חבר ועד רשאי להודיע באמצעות אחד מאמצעי התקשורת כמפורט בסעיף 66.
27.מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 26 לעיל, ביטל חבר ועד את חברותו תוך 14 יום מיום הצטרפותו לועד , בהודעה בכתב, יהא זכאי להשבת התשלום של דמי החבר ובלבד שלא עשה שימוש בחברות הועד ולא נוצלו על ידו כל ההטבות, כמפורט בתקנון זה. החזר דמי החבר יבוצע תוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב וזאת בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010. מרגע הודעת הביטול על ידי הועד, ואף אם טרם הושבו לו דמי החבר, חברותו מבוטלת ולא יוכל לעשות כל שימוש באיזה מההטבות המוקנות מכוח החברות בועד.

 

ההטבות

28.השימוש בחבר הועד לא יעניק לחבר כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה, אלא אם החברה הודיעה אחרת.
חבר ועד ,ייהנה מהטבות כלהלן:

א. הטבת הצטרפות חד פעמית לחברי ועד חדשים: המבורגר מוזס קלאסי במשקל של כ- 200 גרם לפני צלייה. חבר הועד יקבל את ההטבה אחת לחודש וזאת במשך 3 חודשים ממועד הצטרפות לועד ויוכל לממש את ההטבה במסעדה ובמשלוחים . יובהר כי בעת מימוש ההטבה במשלוח, יחול מינימום הזמנה של 90 ₪ . כל הטבת הצטרפות תהיה תקפה לחודש קלינדרי (כ- 30ימים) במידה ולא תמומש תמחק לאחר 30 ימים ולא ניתן יהיה לאריכה. ההטבה הראשונה תשלח לחשבון האפליקציה של הלקוח כבר במועד ההצטרפות. ההטבה השנייה תשלח לחבר הועד 30 ימים ממועד מימוש הטבת ההצטרפות הראשונה. ההטבת ההצטרפות השלישית תשלח ללקוח 30 ימים ממועד מימוש ההטבה השנייה.

ב. צבירת עשרה אחוזים (%10) ממחיר הנטו של הרכישה וזאת ממעמד ההצטרפות ומותנה בישיבה במסעדה או בהזמנה טלפונית.

ג. הטבה יומית (קבלה ו/או מימוש בתוקף עד 1.8.2020 בלבד) – שתייה חמה חינם וזאת עד לתאריך 1.8.19 בלבד ולאחר מועד זה תבוטל (להלן: "מועד ביטול ההטבה החודשית"). קבלת ההטבה מותנית בישיבה במסעדה בלבד ובהזמנת מנה עיקרית, אין כפל הטבות או מבצעים. הנהלת מוזס רשאית להפסיק / לשנות את סוג ההטבות ו/או את מתן ההטבה החודשית וללא הודעה על כך מראש ובכל עת.

ד. ניתן לצבור סטארים בשווי 10% ממחיר התשלום ששולם בפועל. מוגבל עד ביקור אחד ביום ובפער מינימלי של 12 שעות בין עסקה לעסקה.

ה. צבירת האחוזים תתחלק באופן שווה לפי מספר חברי הועד בשולחן.

ו. חבר ועד יזכה ליהנות מהטבת יום הולדת, שתינתן לו במועד חודש יום ההולדת שצוין במעמד ההצטרפות. במסגרת הטבת יום ההולדת יהיה זכאי החבר לכרטיס גירוד שישלח אליו באמצעות האפליקציה בתחילת חודש יום ההולדת שצוין בטופס הרישום באפליקציה אשר תהיה תקפה לחודש קלינדרי (כ- 30ימים), לא ניתן לממש את ההטבה בימי ב'. במסגרת ההטבה יוכל חבר ועד לזכות באחד משלושת הפרסים הבאים: מנה ראשונה או המבורגר מוזס קלאסי במשקל של כ- 200 גרם לפני צלייה או קינוח ההטבה תינתן באופן חד פעמי, ועבור כל חבר ועד דהיינו, את ההטבה ניתן לממש לאורך כל חודש יום ההולדת בלבד. קבלת ההטבה מותנית בישיבה במסעדה בלבד ובהצגת תעודה מזהה. הרשת רשאית לשנות את הטבות יום ההולדת מעת לעת וללא הודעה על כך מראש.

ז. הטבת Moses Monday- חבר ועד יזכה ליהנות מהטבה בימי ב' שאינם ימי חג ומועד, המקנה 50% הנחה על מנות עיקריות, המבורגרים וסלטים. הטבה זו ניתנת למימוש בהזמנה מהתפריט הכללי בלבד. במסגרת הטבה זו תינתן הנחה של 50% על עד 2 מנות עיקריות לכל חבר ועד. ההנחה תינתן על המנות הזולות מבניהן בחשבון. הטבה זו לא כוללת את מנת האנטריקוט קאדליק , המבורגר ביונד, והמבורגרים שונים כפי שייקבע מעת לעת ע"י הרשת, מנות "חובקי העולם" יוגשו ללא תוספת צד. ניתן למימוש בישיבה במסעדה בלבד. במימוש הטבה זו לא יתאפשר לשלם בכרטיסי חברות לדוגמת תן ביס, קופונפון וסיבוס. אין כפל הטבות או מבצעים. במימוש הטבה זו לא יתאפשר מימוש סטארים.ההטבה בתוקף עד לתאריך 1.1.2021

ח. כל הטבה לה זכאי חבר ועד תינתן לחבר הועד אך ורק כנגד הצגת כרטיס חבר תקף ותקין או בעת הצגת אפליקציה מעודכנת עם פרטי החבר ותעודה מזהה. בנוסף פרטיו של הלקוח יהיו זהים לחלוטין לפרטים שנמסרו על-ידי חבר ועד בעת הגשת בקשת ההצטרפות ו/או כפי שעודכנו על ידו לאחר מכן.

ט. יובהר כי אין כפל מבצעים והטבות –ולא ניתן לפצל שולחנות ניתן לממש הטבה אחת לחבר ועד בכל ארוחה.

י. מימוש כל ההטבות לחברי הועד של מוזס מלבד מימוש/צבירת סטארים יהיו בגין אירוח במסעדה ובישיבה בלבד. צבירה/ מימוש סטארים יתאפשרו גם במשלוחים/ a

יא. צבירה ומימוש סטארים תתאפשר על ארוחה הכוללת לא יותר מארבעה עשר סועדים בארוחה אחת, ובלבד שחבר הועד משלם עבור האירוח במלואו.

יב. ניתן לצבור סטארים בגין רכישת "ארוחה עסקית" עד 2 ארוחות בפרק זמן של 24 שעות ובפער של כ-8 שעות בין ארוחה לארוחה. – אם יש 4 סועדים בשולחן.

יג. כמו כן, מובהר כי ככל שמוזס תפרסם מבצעים, לא יהיה כפל הנחות ו/או מבצעים, וההטבות הקבועות בסעיפים הנ"ל תינתנה על מחיר המחירון הרגיל ולא על מחיר המבצע, ככל שיפורסם.

יד. בפרסומים ההנחה ו/או המבצע יהיו בהתאם לפרסום בלבד.

טו. מבצעים, צבירת סטארים ומחירים מיוחדים יהיו כפי שיקבעו על ידי מוזס מעת לעת. כמות הסטארים שיתאפשרו לצבור בעבור כל רכישה, תהיה בהתאם להחלטתה הבלעדית של החברה והיא רשאית לשנות את הכמות בכל עת וללא הודעה מראש בעבור כל רכישה, שאינה מכירה בהנחה כלשהי או תחת מבצע אחר .

טז. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או למחוק סטארים ו/או הטבות מעת לעת וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

יז. רשאי חבר ועד לנצל את הסטארים שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 ₪ לכל סטאר ולקבל במתנה וללא עלות נוספת ממוזס מוצרים לפי שווי הסטארים שנצברו לזכותו (בישיבה במסעדה ובהזמנה מהמוקד הטלפוני של רשת מוזס בלבד)

יח. הסטארים ניתנים לאחר תשלום חשבון והשימוש בסטארים יכול להתבצע אך ורק ברכישה שלאחר צבירת הסטארים . לא ניתן להשתמש בסטארים לאותה רכישה בהן נצברו.

יט. מימוש הסטארים לא יתאפשר ללקוחות המשלמים בכרטיסי חברות לדוגמת תן ביס, קופונפון וסיבוס.

כ. צבירה ומימוש הסטארים לא יתאפשר ללקוחות המשלמים בכרטיס "חבר טעמים".

כא. במקרה וחבר ועד ניצל יותר סטארים מאלו שנצברו לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית מוזס לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה בסטארים הועד לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד זה.

כב. צבירה ומימוש סטארים הינה אישית לכל חבר ואינה ניתנת להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.

כג. ההטבות יינתנו לזכות החבר אך ורק עם אפליקציית מוזס ו/או בהצגת תעודת זהות.

כד. בכל רכישה על החבר להודיע על חברותו לפני/בזמן הרכישה ובלבד שטרם נסגר החשבון ללקוח, וכן להציג כרטיס/אפליקציה בנייד ו/או תעודה מזהה .

כה. ככל וחבר הועד טוען לכאורה שזכאי לקבלת הטבות עבור רכישות מסוימות, אשר לא נצברו/ זוכו מחשבונו, עליו לפנות בכתב, להנהלת החברה, בדואר רשום ובצירוף העתק נאמן למקור של החשבונית או כל מסמכים אחרים ו/או אסמכתא שיידרש להמציא. אי צירוף של החשבונית ומסמכים כאמור, תהווה עילה לאי מתן ההטבה כאמור או כל פיצוי אחר מטעם הנהלת החברה.

 

שינוי הטבות הועד או הפסקתן

29.הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות בכל עת ובהתאם תבצע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי פרסומים בעניין מעת לעת. הנהלת מוזס לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, הנהלת החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים בועד או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות , בכלל ו/או לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא .
30.הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים בועד באמצעות איזה מאמצעי הפרסום, כאמור בסעיף 55 לתקנון זה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מוזס.
31.הנהלת החברה תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות בועד בהודעה מראש בת שלושים 30 יום לפחות, שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בסעיף 56 לתקנון זה. החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים בועד או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את פעילות בועד לבדיקה מול מורן נושא ביטול הטבה –זה לא רלוונטי כאשר החברות ללא תוקף זמן.
32.תוקף הסטארים שנצברו בחשבונו של חבר הועד , כמו גם שאר ההטבות להן היה זכאי במסגרת חברותו בועד, הינם עד ליום ההודעה על סיום /הפסקת החברות בועד.

 

דרכי פרסום של הועד

33.הודעות החברה בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות הועד לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת מוזס לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או בדמי החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות הועד ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י החברה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אתר האינטרנט של מוזס ו/או בכל דרך פרסום כפי שמוזס תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.
34.מובהר בזאת, כי הועד הינה מועדון חברים המופעל באפליקציה ובכוונת החברה לשלוח את המידע לחברים לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידם בעת ההרשמה באפליקציה או במחשב במסעדה ע"י צוות המסעדה , לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות, בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת, כאמור בסעיף 56 לעיל ו הנהלת החברה תפעל בהתאם ובלבד שהודעת חבר הועד התקבלה אצל החברה.

 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

35.החברה או מי מטעמה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים בועד, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים בועד הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בטעות או תקלה טכנית.
36.סמכות שיפוט על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו .

 

שונות

37.עם הקמת ועד זה, להתקשרויות ו/או התחייבויות הקודמות לועד זה ,אם ובכלל שנעשו בין המתקשר חבר הועד לבין הנהלת מוזס על ידי מי מנציגיה, לא יהיה כל תוקף והן לא תשמשנה לפרשנות תקנון זה ולא תהווינה ראיה במסגרת כל הליך.
38.כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
39.מוזס רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
40.החברים בועד אינם רשאים להמחות את זכויותיהם ל.פי תקנון זה.
41.השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו .
42.במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן .

 

יצירת קשר עם הועד של מוזס

43.בכל פנייה בנושא הועד של מוזס יש לפנות לכתובת: הנהלת רשת מוזס, רחוב המחשב 3, נתניה, ת.ד 12714. או לטלפון 9593000-09, בין השעות 09:00-17:00 בימים א-ה ,או לכתובת דוא"ל : service@mosesrest.co.il